Chen Qiulin, chairman of Xi 'an Wanlong Pharmaceutical Co., Ltd won the Director